Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdfVZN obce 6/2017 - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM   7204,461 KB

VZN č. 6/2017 schválené dňa 17.11.2017 uznesením č.311/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 22.11.2017

pdfVZN obce č. 5/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov 744,857 KB

VZN č. 5/2017 schválené dňa 16.06.2017 uznesením č.173/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 21.06.2017
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia

pdfVZN obce č. 4/2017 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce 472,463 KB

VZN č. 4/2017 schválené dňa 16.06.2017 uznesením č.172/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 21.06.2017
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia

pdfVZN obce č. 3/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Olešná 260,339 KB

VZN č. 3/2017 schválené dňa 12.05.2017 uznesením č.119/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.05.2017
VZN nadobúda účinnosť -

pdfVZN č. 1/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce  505,772 KB

VZN č. 1/2017 schválené dňa 12.05.2017 uznesením č.116/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.05.2017
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia

pdf Schválené VZN č.2/2017 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času  912,043 KB

Dodatok schválený dňa 21.04.2017 uznesením č.95/2017
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.04.2017
Dodatok nadobúda účinnosť dňa 09.05.2017

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná   512,817 KB

Dodatok schválený dňa 21.04.2017 uznesením č.96/2017
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.04.2017
Dodatok nadobúda účinnosť dňa 09.05.2017

pdfSchválené VZN č. 1/2015 obce Olešná o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Olešná  3209,750 KB

Dodatok č.1/2016 schválený dňa 10.02.2017 uznesením č.19/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.02.2017
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia

pdf

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk obce Olešná č. 7/2015 229,330 KB

Dodatok č.1/2016 schválený dňa 29.12.2016 uznesením č.360/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 02.01.2017
VZN nadobúda účinnosť dňom 17.01.2017

pdf

Dodatok č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2015  236,307 KB

Dodatok č.1/2016 schválený dňa 09.12.2016 uznesením č.338/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 12.12.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

pdfDodatok č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadenie Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015  229,832 KB

Dodatok č.1/2016 schválený dňa 09.12.2016 uznesením č.337/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 12.12.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk