Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

TLAČIVÁ K „POVOLENIU ZRIADENIA TRHOVÉHO MIESTA A NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE“ na stiahnutie:

pdf Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta   102,382 KB

pdf Čestné vyhlásenie k vydaniu povolenia na zriadenie trhového miesta   214,168 KB

 

TLAČIVÁ DAŇOVÉ PRIZNANIE A SÚHRN PRÍLOH na stiahnutie:

ikona word Informácie k Dani z nehnuteľnosti a Dani za psa   12,647 KB

pdfPrihlásenie psa 625.14 KB

pdf Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje   256,575 KB

pdf Daňové priznanie komplet zahŕňa všetky prílohy v celku   1048,208 KB

pdf Daňové priznanie - priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a súhrn príloh (strana1 + 2)   160,096 KB

pdf Daňové priznanie II. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ: Daň z pozemkov   211,251 KB

pdf Daňové priznanie III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ: Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel   194,014 KB

pdf Daňové priznanie III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ: Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely   168,753 KB

pdf Daňové priznanie IV. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ: Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome   204,149 KB

pdf Daňové priznanie V. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PSA   229,387 KB

pdf Daňové priznanie VI. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY   277,583 KB

pdf Daňové priznanie VII.ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE   303,071 KB

pdf Daňové priznanie PRÍLOHA - Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   172,332 KB

pdf Daňové priznanie Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností   84,820 KB

 

TLAČIVÁ STAVEBNÉHO ÚSEKU na stiahnutie:

ikona wordOhlásenie drobnej stavby   56,320 KB

ikona wordOhlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   64,512 KB

ikona wordNávrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   52,736 KB

ikona wordNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   86,016 KB

ikona wordNávrh na vydanie územného rozhodnutia   73,728 KB

ikona wordŽiadosť o stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím   99,840 KB

ikona wordŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   79,872 KB

ikona wordŽiadosť o stavebné povolenie - zmena dokončenej stavby  

ikona wordŽiadosť o povolenie na odstránenie stavby  

ikona wordŽiadosť o povolenie MZZO (MZZO - malý zdroj znečistenia ovzdušia)   42,496 KB

ikona wordŽiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu MZZO   42,496 KB

ikona wordPostup pri povoľovaní vodných stavieb  31,744 KB

ikona wordŽiadosť o zriadenie vodnej stavby

ikona wordŽiadosť o kolaudáciu studne   58,368 KB

ikona wordŽiadosť o výrub drevín   53,760 KB

 ikona word Zoznam dotknutých úradov štátnej správy  35,840 KB

 ikona word Prehlásenie k výkonu funkcie stavebného dozoru  28,672 KB

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk