Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

Trojicu symbolov obce Olešná tvoria erb, pečať a vlajka. Do roku 1994 obec nemala svoj vlastný erb. Mala len historický symbol, ktorý bol heraldicky a farebne upravený a tak vznikol skutočný obecný erb.

Históriu jeho vzniku opísal a zdôvodnil tajomník Heraldickej komisie MV SR PhDr. L.Vrteľ dňa 20. 6. 1994:

Obec Olešná mala v minulosti až tri rôzne znamenia. Odtlačok pečate s kruhopisom OBEC OLESSNA sa zachoval na písomnosti z 5. januára 1869. V pečatnom poli vidno na poduške kráľovskú korunu a pod poduškou ružičku.

pečať obce OlessnaJ. Fojtík v knihe o pečatiach miest a obcí Trenčianskej župy pre Olešnú uvádza ešte jednu pečať z roku 1775, ktorá je mierne oválna, s priemerom 2,8 x 3 cm, kde sú v obraze tri neskutočné palmové stromy, na prostrednom sedí vták. Kolopis: SIGILUM. PAGI. OLESSNA. 1775.

 

 

pečať richtáraJ. Fojtík spoomína zrejme aj staršiu pečať Olešnej použitú v r. 1775, ktorá má priemer 2 cm a nenesie žiaden kolopis. V jej strede vidno kružidlo, oproti nemu postavený trojuholník, po bokoch písmená A W a pod týmto koleso s naznačeným štvrtením. Tu zrejme ide o osobnú pečať richtára, možno niekdajšieho zakladateľa obce, ktorý z poverenia Thurzovcov založil kopaničiarsku obec Olešná. Je isté, že ide o osobnú pečať šoltýsa, ktorý do nej vložil svoje pracovné nástroje na vymedzenie a prideľovanie dielov - zárubkov. Svedčia o tom aj rozmery pečate - ide o prsteňovú pečať a iniciálky mena A W.


Erb obce Olešná

erb obceAktuálny erb obce Olešná vychádza z pečatidla s tromi stromami - jelšami-olšami, od ktorých je odvodený názov potoka i obce. Podľa spomenutého stromu nesú názov naporíklad obce Oľšavica, Oľšavka, Jelšava, Olšov, Olšovany, Jelšovce, Jelšovec, Olšinkov a iné. Erb Olešnej patrí medzi “hovoriace" erby. Tieto v heraldike od 12. storočia patria medzi najcennejšie. Symbolika erbu obce patrí k najpôsobivejším na Slovensku: jelše sú na troch kopcoch pripomínajúcich brehy potoka. Jelše sa na brehy cieľavedome vysádzajú, aby koreňmi spevňovali brehy. V tom je ukrytá symbolika i posolstvo erbu - vydržať aj v nehostinnom prostredí, byť pevný a nepoddajný voči prírodným živlom. Vtáčik na vrcholci stredného stromu dáva erbu milotu a oživuje ho.


Pečať a vlajka obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OLEŠNÁ.

Vlajka obce pozostáva z piatich obdĺžnikových pruhov vo farbách bielej, žltej, zelenej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 vlajky

Od troch najznámejších symbolov obce /erb, pečať, vlajka/ sa odvádza zástava obce, koruhva, krátka zástava, znaková zástava, kombinovaná koruhva a štandarda starostu.

 


Symboly obce v Heraldickom registri MV SR

Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR kladne posúdila návrh erbu obce Olešná a 13. 7. 1994 ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR. Erb vyhotovil Heraldický ateliér Imago a je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou 0-16/94.

Tieto skutočnosti potvrdil vládny radca pre heraldickú tvorbu v Bratislave Ladislav Vrteľ dňa 3.8. 1998.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk