Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdf

Dodatok č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk obce Olešná č.7/2015 638,197 KB

VZN dňa 11.11.2016 uznesením 303/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.11.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom ........

pdf

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olešná č.04/2016 1057,762 KB

VZN dňa 27.05.2016 uznesením č.125/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 06.06.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.07.2016

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná425.45 KB

VZN dňa 11.03.2016 uznesením č.39/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.03.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času256.83 KB


VZN dňa 11.03.2016 uznesením č.38/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.03.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016

pdfVšeobecné záväzné nariadenie obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná270.54 KB

VZN dňa 11.03.2016 uznesením č.37/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 17.03.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016

pdfDodatok č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby573.59 KB

Schválený Dodatok č. 1/2016: Vyvesený dňa: 17.03.2016
Schválený Dodatok č. 1/2016 dňa: 11.03.2016 uznesením č. 40/2016
Účinnosť Dodatku č. 1/2016 dňom: 01.04.2016

pdfVZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná č.6/20152.71 MB

VZN schválené dňa: 11.12.2015 uznesením č. 378/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 16.12.2015

pdfVZN na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane č. 13/20151.46 MB

VZN schválené dňa: 11.12.2015 uznesením č. 370/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 15.12.2015
Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

pdfVZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.8/20152.33 MB


VZN schválené dňa: 13.12.2015 uznesením č. 388/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 14.12.2015
Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

pdfVZN, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk obce Olešná č. 7/2015734.93 KB


VZN schválené dňa: 12.11.2015 uznesením č. 342/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 26.11.2015
Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

pdfVZN o správnych poplatkoch č.12/20151.37 MB


VZN schválené dňa: 12.11.2015 uznesením č. 337/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 25.11.2015
Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

pdfVZN o miestnych daniach č. 9/20152.24 MB


VZN schválené dňa: 12.11.2015 uznesením č. 338/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 18.11.2015
Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

pdfVZN Obce Olešná o dani z nehnuteľnosti č.10/20152.15 MB


VZN schválené dňa: 12.11.2015 uznesením č. 340/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 18.11.2015

Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

pdfVZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Olešná č.11/20151.65 MB


VZN schválené dňa: 12.11.2015 uznesením č. 339/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 18.11.2015

Účinnosť VZN dňom 01.01.2016.

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk