Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Olešná č. 1/2021 12.29 MB

VZN č. 1/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28.04.2021
VZN č. 1/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 28.04.2021
VZN č. 1/2021 nadobúda účinnosť dňa: 13.05.2021

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 2/2021 504.23 KB

VZN č. 2/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.06.2021
VZN č. 2/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 29.06.2021
VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť dňa: 13.07.2021

 

pdf Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015    216,179 KB

pdf Výpis uznesenia 284/2020 zo dňa: 14.12.2020    131,943 KB

Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 15.12.2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2020 číslo uznesenia: 284/2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021
 

pdf Dodatok č. 2 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    176,513 KB

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2020
Dodatok č.2 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa: 02.01.2021

 
pdfDodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 250.63 KB

Návrh Dodatok č.5 k VZN č. 3/2016 –vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 12.02.2021
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 23.04.2021
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 15.05.2021

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Olešná č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná  275.63 KB

VZN č. 3/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť dňa: 15.12.2021

 

pdfDodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  417.71 KB

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 21.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 22.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 nadobúda účinnosť dňa: 06.01.2022

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk