Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdfSchválené VZN č. 5/2015, ktorým sa upravujú úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Olešná175.72 KB

VZN schválené dňa: 12.06.2015 uznesením č. 174/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 15.07.2015

Účinnosť VZN dňom 31.07.2015.

pdfSchválené VZN č. 3/2015 oposkytovaní služieb a predaji výrobkov na trhových miestach204.44 KB

VZN schválené dňa: 07.05.2015 uznesením č. 124/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 15.05.2015

Účinnosť VZN dňom 30.05.2015.

pdfVZN Obce Olešná, ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev, verejnej zelene a ochrana verejného poriadku na území obce Olešná č.2/2015150.91 KB

VZN schválené dňa: 10.04.2015 uznesením č. 10/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 14.04.2015

Účinnosť VZN dňom: 29.04.2015

pdfVZN OBCE OLEŠNÁ č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby148.34 KB

VZN schválené dňa: 10.04.2015 uznesením č. 101/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 13.04.2015
VZN nadobúda platnosť dňom: 01.05.2015

pdfVZN o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času na rok 2015142.1 KB

VZN schválené dňa: 30.01.2015 uznesením č. 29/2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 03.02.2015

Účinnosť VZN dňom: 18.02.2015

pdfVZN o určení, výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy, školského klubu a školských jedální na území Obce Olešná na rok 2015177.33 KB

VZN schválené dňa: 30.01.2015 uznesením č. 31/ 2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 03.02.2015

Účinnosť VZN dňom: 18.02.2015

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk