Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

 

pdfVZN č.3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia.pdf 190.20 KB

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 9.3.2023
Zverejnený na www.obecolesna.sk dňa: 9.3.2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10.3.2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 27.3.2023


pdfVZN 2/2023 o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná 402.62 KB

VZN nadobúda účinnosť v §4 a v §5 dňom: 01.04. 2023
VZN nadobúda účinnosť v §6 dňom : 01.05. 2023
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 86/2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 14.03.2023


pdfVZN 1/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná 502.65 KB

VZN č. 1/2023 nadobúda účinnosť dňa: 18.02.2023
VZN č. 1/2023 schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej Uznesením č. 15/2023 dňa 20.01.2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 03.02.2023

 


pdfDodatok_č._12023_k_VZN_č._12023.pdf

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 1/2023 nadobúda účinnosť: 30.05.2023
Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 1/2023 schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej dňa 12.05.2023 Uznesením č. 179/2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 15.05.2023


 pdfVZN Obce Olešná č. 4/2023244.60 KB

VZN č. 4/2023 nadobúda účinnosť dňa: 05.07.2023
VZN č. 4/2023 schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej Uznesením č. 221/2023 dňa 16.06.2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 20.06.2023


 pdfVZN obce Olešná č. 5/2023517.14 KB

VZN č. 5/2023 nadobúda účinnosť dňa: 29.08.2023
VZN č. 5/2023 schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej Uznesením č. 271/2023 dňa 11.08.2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 14.08.2023


 pdfVZN Obce Olešná č. 6/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná 378.95 KB

VZN č. 6/2023 nadobúda účinnosť dňa: 29.08.2023
VZN č. 6/2023 schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej Uznesením č. 273/2023 dňa 11.08.2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 14.08.2023

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk