Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdfDodatok č.1/2022 k VZN 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach obce Olešná 203.78 KB

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.11.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2022 uzn.č.305/2022
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

 

pdfSchválený Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 277.09 KB

Návrh Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.09.2022
Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2022 uzn.č.303/2022
Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2022
Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

 

pdfVZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.67 MB

VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2023
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 322/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 15.12.2022

pdfDodatok č. 6/2022 k VZN obce Olešná č. 10/2015 o dani z nehnuteľností 250.64 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 31.08.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 29.9.2022 uzn.č.245/2022
Dodatok č.6 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 3.10.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná č. 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná  276.61 KB

VZN nadobúda účinnosť: 13.07.2022
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 141/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 28.06.2022

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Olešná 131.9 KB

VZN nadobúda účinnosť dňom: 13.07.2022
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 23.06.2022 –
Uzn. č. 138/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 28.06.2022

pdfDodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 252.78 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.03.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: uzn.č.81/2022 05.05.2022
Dodatok č.6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 10.5.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 26.05.2021

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk