Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdf Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    542,804 KB
 

Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 04.03.2020
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 05.03.2020
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 24.03.2020

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Olešná    378,017 KB
 

VZN č. 2/2019 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 29.01.2020
VZN č. 2/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 3.2.2020
VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňa: 19.02.2020

 

pdf Dodatok č. 4/2019 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015    260,273 KB

pdf  Dodatok č. 4/2019 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 04.12.2019 uznesením č. 239/2019   132,828 KB
 

Dodatok č. 4/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 09.12.2019
Dodatok č. 4/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

 

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019    260,273 KB

pdf  VZN č. 1/2019 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 04.12.2019 uznesením č. 255/2019   132,828 KB
VZN č. 1/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 06.12.2019
VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk