Nástroje pre uľahčenie prístupu

Email: urad@obecolesna.sk

Tel: 0902 244 456

Vyberte váš jazyk

pdf

pdf Dodatok č. 2/2018 K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby    213,681 KB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 11.05.2018 č. uznesenia: 105/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.05.2018


pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Olešná   48,865 KB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 15.03.2018 č. uznesenia: 51/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 19.03.2018

pdf Dodatok č. 1/2018 k Všeobecnej záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch č. 12/2015  328,704 KB

Dodatok č. 1/2018 k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 15.03.2018 č. uznesenia: 65/2018
Dodatok č. 1/2018 k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19.03.2018

pdf Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná   84,305 KB

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 15.03.2018 č. uznesenia: 53/2018
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19.03.2018
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 4.4.2018

pdf Dodatok č. 2/2017 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015   237,290 KB

pdf Uznesenie OZ zo dňa 08.12.2017 č.358 k Dodatku č.2/2017 k VZN   430,332 KB

Dodatok č. 2/2017 schválený dňa 08.12.2017 uznesením č.358/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.12.2017
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

region kysucezmosmojekysuce olesnarrakysucelogo zsk