Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Zákazka podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na službu s názvom

pdfSlužby odborne spôsobilej osoby pre komplexnú realizáciu obstarávania pre zákazku s názvom "Územný plán Obce Olešná"2.69 MB

Výzva zverejnená 26.11.2015.

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 21.12.2015 do 15.00 hod.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na poskytnutia služby s názvom - "Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti Solisko".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.10.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti Solisko996.78 KB

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na poskytnutia služby s názvom - "Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov potok".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.10.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Rozšírenie verejného osvetlenia - Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov potok1.01 MB

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.09.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Pasportizácia 3 cintorínov v obci Olešná, digitalizácia hrobových miest v obci vrátane geodetického zamerania cintorínov so zberom fotografií".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.09.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Pasportizácia 3 cintorínov v obci Olešná, digitalizácia hrobových miest v obci vrátane geodetického zamerania cintorínov so zberom fotografií923.21 KB

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.09.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Dodávka a montáž mantinelov na športové ihrisko Olešná u Rovňanov".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.09.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Dodávka a montáž mantinelov na športové ihrisko Olešná u Rovňanov866.06 KB