VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY:
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na službu s názvom:

pdfSlužby odborne spôsobilej osoby pre komplexnú realizáciu verejného obstarávania pre zakázku s názvom "Rozšírenie verejnej vodovodnej a verejnej kanalizačnej siete v časti obce IBV - Olešná Rovňany"590.58 KB

Výzva zverejnená 23.02.2016.

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 18.03.2016 do 15.00 hod.