pdfNÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY Rekonštrukcia podperných bodov obecného rozhlasu 495,908 KB

PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV – LEHOTA NA PREDKLADANIE
Lehota na predloženie ponuky: do 27.10.2016, do 12.00 hod.
Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktnej osoby pre príjem ponúk.

pdfNÁVRH ZMLUVY O DIELO - Rekonštrukcia podperných bodov obecného rozhlasu375,381 KB