pdfNÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY Rekonštrukcia podperných bodov obecného rozhlasu 495,908 KB

PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV – LEHOTA NA PREDKLADANIE
Lehota na predloženie ponuky: do 27.10.2016, do 12.00 hod.
Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktnej osoby pre príjem ponúk.

pdfNÁVRH ZMLUVY O DIELO - Rekonštrukcia podperných bodov obecného rozhlasu375,381 KB

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

pdfNázov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Vybudovanie parkoviska pri Dome smútku Predná Olešná2514,611 KB

Lehota na predloženie ponúk: 21.10.2016 do 15.00 hod.