NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Cesta na IBV - Olešná Rovňany.
Výber poskytovateľa služieb.

NÁZOV PROJEKTU:
„Cesta na IBV - Olešná Rovňany" – spracovanie projektovej dokumentácie.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
5 795,00 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 27.03.2017, do 12.00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 615,709 KB

DOPLNENIE SÚHRNNEJ SPRÁVY O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 5.000,- € za 3. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdfDOPLNENIE SÚHRNNEJ SPRÁVY O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 5.000,- € za 3. štvrťrok 2016  314,393 KB

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Vypracovanie energetického auditu - Budova MŠ Olešná - Rovňany

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
1600,00 EUR bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 16.03.2017 do 9:00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 621,190 KB

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Šatne a sociálne zariadenia.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.

NÁZOV PROJEKTU:
Areál športoviska Olešná – šatne a sociálne zariadenia.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
58 366,28 Eur s DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 24. februára 2017, do 12.00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 621,190 KB
pdfSprievodná a súhrnná technická správa  255,982 KB
Neocenený výkaz výmer - Položkový rozpočet  34,816 KB
pdfNÁVRH ZMLUVY O DIELO - Šatne a sociálne zariadenia  498,605 KB