NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Spracovanie Územného plánu obce Olešná.
Výber poskytovateľa služieb.

NÁZOV PROJEKTU:
Územný plán obce Olešná.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
14 755,4200 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 27.03.2017, do 12.00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 623,971 KB