Názov zákazky: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby - 53.569,74 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.03.2019 do 12.00 hod.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2019.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.

NÁZOV PROJEKTU:
Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV Olešná - Potočky.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
14 910,42 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 27.07.2018, do 15.00 hod.