NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.

NÁZOV PROJEKTU:
Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV Olešná - Potočky.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
14 910,42 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 27.07.2018, do 15.00 hod.