Názov zákazky: Cesta do IBV Olešná-Rovňany

Druh zákazky: Stavebné práce na výstavbe ciest

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby - 153.245,84 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.03.2019 do 12.00 hod.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2019.