Správa komisie zo dňa 25.3.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk na základe výzvy obce Olešná na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nizkou cenovou hodnotou zo dňa 27.2.2015, ktorej predmetom bolo Zákazka na dodanie tovaru Posypač a Pluh čelný.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola tzv. "Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka".

 

pdf794,736 kb   Úplna správa komisie zo dňa 25.3.2015 z vyhodnotenia
cenových ponúk - Posypač a Pluh čelný

Obec Olešná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)


V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Olešná na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladania ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého zadávania zákazky a ďalšie informácie.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:     Obec Olešná
Sídlo: Obecný úrad Olešná
Olešná č. 493, 023 52
IČO: 00314161
DIČ: 2020553172
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Čadca
Číslo účtu: 7735521001/5600
Štatutárny zástupca: Štefan Cudrák – starosta obce
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. č.: 041/4346121
Internetová adresa: www.obecolesna.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona o VO
Názov predmetu zákazky:  Posypač, Pluh čelný


Predmet obstarávania – zákazka na dodanie tovaru „Posypač“
bude financovaný z prostriedkov  rozpočtu obce Olešná v max. výške do 7.000 € s DPH (slovom sedemtisíceur) v jednej splátke bez navýšenia z celkovej obstarávacej ceny tovaru, bankovým prevodom z účtu obce Olešná na účet dodávateľa tovaru víťaznej ponuky. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je min. 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.


Predmet obstarávania – zákazka na dodanie tovaru „Pluh čelný“
bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce Olešná v max. výške do 10.000 € s DPH (slovom desaťtisíceur)  v jednej splátke bez navýšenia z celkovej obstarávacej ceny tovaru, bankovým prevodom z účtu obce Olešná na účet dodávateľa tovaru víťaznej ponuky. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je min. 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

pdf77,013 kb   VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v plnom znení - na nákup:
Posypač, Pluh čelný

Lehota predkladania ponúk: 24.03.2015, čas: do 15.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: Obec Olešná, Obecný úrad Olešná 493, 023 52
Dátum zverejnenia výzvy: 27.02.2015

pdf
34,655 kb    
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - na nákup
nového osobného vozidla

 

Lehota predkladania ponúk: 24.02.2015 do 15.00

Miesto predkladania ponúk: OÚ Olešná, 023 52
Dátum zverejnenia výzvy: 09.02.2015