Komisia na svojom zasadnutí dňa 12.06.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Chladiace zariadenie pre Dom smútku".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdf745,656 kb   Úplná správa komisie zo dňa 12.06.2015 z vyhodnotenia cenových
ponúk - Chladiace zariadenie pre Dom smútku - Presklený chladič
rakvy pre jedného zosnulého

Správa komisie zo dňa 25.3.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk na základe výzvy obce Olešná na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nizkou cenovou hodnotou zo dňa 27.2.2015, ktorej predmetom bolo Zákazka na dodanie tovaru Posypač a Pluh čelný.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola tzv. "Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka".

 

pdf794,736 kb   Úplna správa komisie zo dňa 25.3.2015 z vyhodnotenia
cenových ponúk - Posypač a Pluh čelný