Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.09.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Pasportizácia 3 cintorínov v obci Olešná, digitalizácia hrobových miest v obci vrátane geodetického zamerania cintorínov so zberom fotografií".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdfÚplná správa komisie zo dňa 14.09.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk - Pasportizácia 3 cintorínov v obci Olešná, digitalizácia hrobových miest v obci vrátane geodetického zamerania cintorínov so zberom fotografií923.21 KB