Komisia na svojom zasadnutí dňa 12.06.2015 vyhodnotila predložené ponuky zo strany uchádzačov na dodanie tovaru - "Chladiace zariadenie pre Dom smútku".
Komisia predkladá poverenému zamestnancovi obce a starostovi obce tieto závery z vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sú uvedené v úplnej správe z vyhodnotenia ponúk uverejnenej nižšie:

pdf745,656 kb   Úplná správa komisie zo dňa 12.06.2015 z vyhodnotenia cenových
ponúk - Chladiace zariadenie pre Dom smútku - Presklený chladič
rakvy pre jedného zosnulého