Správa komisie zo dňa 25.3.2015 z vyhodnotenia cenových ponúk na základe výzvy obce Olešná na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nizkou cenovou hodnotou zo dňa 27.2.2015, ktorej predmetom bolo Zákazka na dodanie tovaru Posypač a Pluh čelný.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola tzv. "Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka".

 

pdf794,736 kb   Úplna správa komisie zo dňa 25.3.2015 z vyhodnotenia
cenových ponúk - Posypač a Pluh čelný