VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona o VO
Názov predmetu zákazky:  Posypač, Pluh čelný


Predmet obstarávania – zákazka na dodanie tovaru „Posypač“
bude financovaný z prostriedkov  rozpočtu obce Olešná v max. výške do 7.000 € s DPH (slovom sedemtisíceur) v jednej splátke bez navýšenia z celkovej obstarávacej ceny tovaru, bankovým prevodom z účtu obce Olešná na účet dodávateľa tovaru víťaznej ponuky. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je min. 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.


Predmet obstarávania – zákazka na dodanie tovaru „Pluh čelný“
bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce Olešná v max. výške do 10.000 € s DPH (slovom desaťtisíceur)  v jednej splátke bez navýšenia z celkovej obstarávacej ceny tovaru, bankovým prevodom z účtu obce Olešná na účet dodávateľa tovaru víťaznej ponuky. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je min. 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

pdf77,013 kb   VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v plnom znení - na nákup:
Posypač, Pluh čelný

Lehota predkladania ponúk: 24.03.2015, čas: do 15.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: Obec Olešná, Obecný úrad Olešná 493, 023 52
Dátum zverejnenia výzvy: 27.02.2015