Názov zákazky: Cesta do IBV Olešná-Rovňany

Druh zákazky: Stavebné práce na výstavbe ciest

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby - 153.245,84 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.03.2019 do 12.00 hod.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2019.

ikona excel   Zadanie s výkazom výmer - oplotenie   26,624KB

ikona word   NÁVRH ZMLUVY O DIELO - Cesta do IBV Olešná-Rovňany   42,496KB

Zoznam príloh

pdf  Zoznam príloh  112,839KB

ikona zip    Prílohy v komprimovanom formáte .zip     3268,828KB