Názov zákazky: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby - 53.569,74 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.03.2019 do 12.00 hod.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2019.

ikona excel   ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER   78,336KB

ikona word   NÁVRH ZMLUVY O DIELO - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice   37,376KB

pdf  Technická správa   261,928KB

Prílohy - Plány budovy, pohľady, dvere, okná atď.

pdf  POHĽADY - STARÝ STAV  386,490KB

pdf  POHĽADY - NOVÝ STAV  134,816KB

pdf 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE - starý stav 154,971KB

pdf 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE - nový stav  106,759KB

pdf NADZEMNÉ PODLAŽIA - VEŽA - starý stav 167,275KB

pdf NADZEMNÉ PODLAŽIA - VEŽA - nový stav  185,323KB

pdf PÔDORYS STRECHY - STARÝ STAV   259,725KB

pdf PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV   223,963KB

pdf KONŠTRUKCIA STRECHY-VEŽA  196,001KB

pdf VÝPIS DVERÍ 1   29,914KB

pdf VÝPIS DVERÍ 2   27,073KB

pdf VÝPIS OKIEN 1   33,854KB

pdf VÝPIS OKIEN 2   101,385KB