NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.

NÁZOV PROJEKTU:
Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV Olešná - Potočky.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
14 910,42 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 27.07.2018, do 15.00 hod.

 

 pdf  VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV Olešná - Potočky   265,569KB

ikona word   NÁVRH ZMLUVY O DIELO - Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV   41,472KB

ikona excel   VÝKAZ VÝMER  40,960KB