NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Kamerový systém v obci Olešná – I. etapa.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.

NÁZOV PROJEKTU:
CCTV Kamerový systém.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
10 930,02 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 31. januára 2018, do 12.00 hod.

pdf Výzva na predloženie ponuky - Kamerový systém v obci Olešná – I. etapa
ikona word NÁVRH ZMLUVY O DIELO
pdf Dokumentácia pre realizáciu - Obecný úrad
pdf Dokumentácia pre realizáciu - Cintorín Predná Olešná
pdf Dokumentácia pre realizáciu - Cintorín Potôčky
pdf Dokumentácia pre realizáciu - Ihrisko Potôčky
ikona excel Krycí list rozpočtu
ikona excel Rozpočet