VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

NÁZOV PROJEKTU:
Stavebné úpravy plochy pred OcÚ Olešná.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
20 645,93 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 26. mája 2017, do 12.00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - Stavebné úpravy plochy pred OcÚ Olešná
ikona word NÁVRH ZMLUVY O DIELO
pdf Technická správa
pdf Pôdorys
pdf Pôdorys a rozmery
pdf Rez a detaily
pdf Situácia
ikona excel Spevnená plocha - zadanie
ikona excel Osvetlenie - zadanie
jpg Pohľad 1
jpg Pohľad 2
jpg Pohľad 3