NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Cesta na IBV - Olešná Rovňany.
Výber poskytovateľa služieb.

NÁZOV PROJEKTU:
„Cesta na IBV - Olešná Rovňany" – spracovanie projektovej dokumentácie.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
5 795,00 Eur bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 27.03.2017, do 12.00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 615,709 KB