NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Vypracovanie energetického auditu - Budova MŠ Olešná - Rovňany

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
1600,00 EUR bez DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 16.03.2017 do 9:00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 621,190 KB