NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Šatne a sociálne zariadenia.
Výber zhotoviteľa stavebných prác.

NÁZOV PROJEKTU:
Areál športoviska Olešná – šatne a sociálne zariadenia.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
58 366,28 Eur s DPH

Lehota na predloženie ponuky: do 24. februára 2017, do 12.00 hod.

pdf VÝZVA na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 621,190 KB
pdfSprievodná a súhrnná technická správa  255,982 KB
Neocenený výkaz výmer - Položkový rozpočet  34,816 KB
pdfNÁVRH ZMLUVY O DIELO - Šatne a sociálne zariadenia  498,605 KB