Názov zákazky „Spevnená plocha s príslušenstvom“

Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby 23 495,15 EUR bez DPH spracovateľom ARST s.r.o. v termíne február 2022.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.03.2022 do 12:00 hod.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.04.2022