Obec Olešná, Obecný úrad Olešná č. 493, okres Čadca

Výzva na predloženie ponuky

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z. z.
 
realizovanej postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

OBEC OLEŠNÁ

Vyzýva uchádzačov na predloženie ponuky (podprahová metóda) na predmet zákazky:
„Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia ZŠ v Olešnej s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

1.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Olešná
IČO: 00314161
DIČ: 2020553172
§6 ods.1 písm. b)
Kontaktná osoba: Stanislav Novotný, starosta obce
Sídlo: Obecný úrad Olešná č. 493
PSČ: 023 52
Telefón: 0908925997
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Internetová adresa: www.obecolesna.sk

2. Zmluva : zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

3. Názov predmetu zákazky – práce - verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia ZŠ v Olešnej s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

4. Opis predmetu zákazky:

ZŠ bude mať zateplený obvodový plášť, zmenený typ strechy, vymenené okná a rampu pre imobilných. Bude vymenené vnútorné vybavenie a vybavenie IKT. Širšia špecifikácia v projektovej dokumentácii.

5. Miesto realizácie predmetu zákazky:

Obec Olešná, ZŠ Olešná č. 464, KN 4450, NUTS kód: SK 031.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet obstarávania : CPV 45214210-5

7. Predpokladaná hodnota zákazky :

307 558,59€ bez DPH
365 994,72€ s DPH

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: NIE


9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE


10.Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie služby: zmluva o dielo.

Trvanie zmluvy 9 mesiacov.

11. Požadované zábezpeky a záruky:

Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 16.000.-EUR. Spôsob zloženia zábezpeky v súťažných podkladoch.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú :

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov MVaRR SR – ROP opatrenie 1.1 infraštruktúra vzdelávania a z vlastných zdrojov obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy. Cenu za predmet zákazky uhradí obstarávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom s min 90 dňovou lehotou splatnosti, podľa zmluvy o pridelení NFP z MVaRR SR. Minimálna fakturovaná suma bude vo výške 20% z ceny diela. Zmluva s rozsahom prác nadobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky, v akom množstve a riadiaci orgán s nim uzatvorí zmluvu o NFP.

13. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

- doklady podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:
- uchádzač preukáže splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. 3,4 zákona o VO.
Všetky doklady musia byť predložené ako originály, alebo úradne osvedčené fotokópie originálov, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky. Bližšia špecifikácia v súťažných podkladoch.

b) Finančné a ekonomické postavenie

Neuplatňuje sa

c) Technická alebo odborná spôsobilosť

Doklad podľa bodu 13a) musí osvedčovať oprávnenie podnikať v predmete zákazky

14. Poskytovanie súťažných podkladov:
Spôsob prevzatia súťažných podkladov :

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese :
a/ adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 na základe žiadosti potvrdenej štatutárom spoločnosti
Kontaktná osoba :
Meno a priezvisko : Stanislav Novotný, starosta obce
telefón : 041/ 4346121,0908925997
b/ osobné prevzatie / na základe predloženej písomnej žiadosti / na adrese obstarávateľa v miestnosti starostu obce, I. poschodie

Súťažné podklady sa budú vydávať :

v pracovných dňoch : od 25. 3. 2009 do 03. 4. 2009
v pracovnom čase : od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Úhrada za súťažné podklady : Áno 83.-EUR do pokladne OU resp. na č. ú. 7735521001/5600


15. Lehota na predkladanie ponúk :

17. apríla 2009 do 15,oo hod.

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť :

Obec Olešná, Obecný úrad č. 493, 023 52 Olešná

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, obálku označte :

Neotvárať - ponuka !

16. Otváranie obálok s ponukami :

17. apríla 2009 o 16.00 hod. Obecný úrad Olešná č. 493, zasadacia miestnosť v prízemí budovy.

17. Kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena bez DPH

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré nebudú vylúčené z dôvodu nesplnenia podmienok účasti alebo z dôvodu nesplnenia iných požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré budú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Úspešnou sa stane ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu za predmet zákazky celkom bez DPH.

18.Vysvetľovanie:

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. máj 2009


20. Ďalšie informácie obstarávateľa :

Uchádzač musí súhlasiť a v návrhu zmluvy uviesť, že súhlasí s harmonogramom rozsahom prác na termíny, ktoré uvedie MVaRR SR v zmluve o pridelení NFP, alebo aké určí obstarávateľ, nakoľko rekonštrukcia bude prebiehať za prevádzky školy. Uchádzač uvedie výšku zmluvnej pokuty za nedodržanie termínu odovzdania diela vo výške 0,08% z navrhovanej ceny diela s DPH za každý deň omeškania odovzdania diela. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržať sumu 10% z ceny diela do odstránenia kolaudačných chýb a nedorobkov diela Harmonogram a rozsah prác sa uzatvorí dodatkom k zmluve po uzatvorení zmluvy s MVaRR SR.

21. Obmedzenie počtu uchádzačov : NIE


V Olešnej dňa 24.03.2009
Zverejnené: 24. marca 2009

 

{backbutton}