Mgr. Mária Perďochová

Poslankyňa OZ, poverená zvolávaním a vedením zasadnutí OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.: Mgr. Mária Perďochová