pdf Výročná správu obce Olešná za rok 2019    558,962 KB

Schválené OZ dňa 3.6.2020 uznesením č.103/2020