pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Olešná č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná  275.63 KB

VZN č. 3/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť dňa: 15.12.2021

pdf Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    542,804 KB
 

Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 04.03.2020
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 05.03.2020
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 24.03.2020

pdf Dodatok č. 1 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná.    338,343 KB

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 12.06.2019 uznesením č.126/2019
Dodatok č1 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 13.06.2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa: 29.6.2019

pdf Dodatok č. 2/2018 K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby    213,681 KB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 11.05.2018 č. uznesenia: 105/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.05.2018