pdfVZN 2/2023 o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná 402.62 KB

VZN nadobúda účinnosť v §4 a v §5 dňom: 01.04. 2023
VZN nadobúda účinnosť v §6 dňom : 01.05. 2023
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 86/2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 14.03.2023

pdfVZN 1/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná 502.65 KB

VZN nadobúda účinnosť: 18.02.2023
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 15/2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 03.02.2023