pdfDodatok č. 6/2022 k VZN obce Olešná č. 10/2015 o dani z nehnuteľností 250.64 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 31.08.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 29.9.2022 uzn.č.245/2022
Dodatok č.6 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 3.10.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná č. 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná  276.61 KB

VZN nadobúda účinnosť: 13.07.2022
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 141/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 28.06.2022

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Olešná 131.9 KB

VZN nadobúda účinnosť dňom: 13.07.2022
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 23.06.2022 –
Uzn. č. 138/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 28.06.2022

pdfDodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 252.78 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.03.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: uzn.č.81/2022 05.05.2022
Dodatok č.6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 10.5.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 26.05.2021