pdfDodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 252.78 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.03.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: uzn.č.81/2022 05.05.2022
Dodatok č.6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 10.5.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 26.05.2021