pdfDodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  417.71 KB

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 21.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 22.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 nadobúda účinnosť dňa: 06.01.2022