pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Olešná č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná  275.63 KB

VZN č. 3/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť dňa: 15.12.2021