pdfVšeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 2/2021  504.23 KB

VZN č. 2/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.06.2021
VZN č. 2/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 29.06.2021
VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť dňa: 13.07.2021