pdf Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015    216,179 KB

pdf Výpis uznesenia 284/2020 zo dňa: 14.12.2020    131,943 KB

Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 15.12.2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2020 číslo uznesenia: 284/2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021
 

pdf Dodatok č. 2 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    176,513 KB

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2020
Dodatok č.2 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa: 02.01.2021