pdf Dodatok č. 3/2018 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015   40,309 KB

Dodatok č. 3/2018 schválený Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 05.12.2018 č. uznesenia: 265/2018
Dodatok č. 3/2018 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.12.2018
Účinnosť Dodatku č. 3/2018 dňom : 01.01.2019