pdf Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    257,638 KB

Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 08.3.2019 uznesením č.67/2019
Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 13.3.2019
Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 29.3.2019

pdf Dodatok č. 3/2018 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015   40,309 KB

Dodatok č. 3/2018 schválený Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 05.12.2018 č. uznesenia: 265/2018
Dodatok č. 3/2018 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.12.2018
Účinnosť Dodatku č. 3/2018 dňom : 01.01.2019