pdfVZN 2/2023 o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná 402.62 KB

VZN nadobúda účinnosť v §4 a v §5 dňom: 01.04. 2023
VZN nadobúda účinnosť v §6 dňom : 01.05. 2023
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 86/2023
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 14.03.2023

pdfDodatok č.1/2022 k VZN 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach obce Olešná 203.78 KB

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.11.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2022 uzn.č.305/2022
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

 

pdfSchválený Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 277.09 KB

Návrh Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.09.2022
Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2022 uzn.č.303/2022
Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2022
Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

 

pdfVZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.67 MB

VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2023
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 322/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 15.12.2022

pdfDodatok č. 6/2022 k VZN obce Olešná č. 10/2015 o dani z nehnuteľností 250.64 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 31.08.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 29.9.2022 uzn.č.245/2022
Dodatok č.6 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 3.10.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2023

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná č. 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu v školských zariadeniach Obce Olešná  276.61 KB

VZN nadobúda účinnosť: 13.07.2022
VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Olešnej uznesením č.: 141/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 28.06.2022

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Olešná 131.9 KB

VZN nadobúda účinnosť dňom: 13.07.2022
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 23.06.2022 –
Uzn. č. 138/2022
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Olešná: 28.06.2022

pdfDodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 252.78 KB

Návrh Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.03.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: uzn.č.81/2022 05.05.2022
Dodatok č.6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 10.5.2022
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 26.05.2021

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Olešná č. 1/2021 12.29 MB

VZN č. 1/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28.04.2021
VZN č. 1/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 28.04.2021
VZN č. 1/2021 nadobúda účinnosť dňa: 13.05.2021

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Olešná č. 2/2021 504.23 KB

VZN č. 2/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.06.2021
VZN č. 2/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 29.06.2021
VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť dňa: 13.07.2021

 

pdf Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015    216,179 KB

pdf Výpis uznesenia 284/2020 zo dňa: 14.12.2020    131,943 KB

Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 15.12.2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2020 číslo uznesenia: 284/2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021
 

pdf Dodatok č. 2 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    176,513 KB

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 14.12.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2020
Dodatok č.2 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa: 02.01.2021

 
pdfDodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná 250.63 KB

Návrh Dodatok č.5 k VZN č. 3/2016 –vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 12.02.2021
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 23.04.2021
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 15.05.2021

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Olešná č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná  275.63 KB

VZN č. 3/2021 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 zverejnené na internetovej adrese dňa: 30.11.2021
VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť dňa: 15.12.2021

 

pdfDodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  417.71 KB

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 21.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 22.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 nadobúda účinnosť dňa: 06.01.2022

pdfDodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  417.71 KB

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 21.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 22.12.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 nadobúda účinnosť dňa: 06.01.2022