pdf Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná    257,638 KB

Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 08.3.2019 uznesením č.67/2019
Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 13.3.2019
Dodatok č.3 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 29.3.2019

pdf Dodatok č. 2/2018 K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby    213,681 KB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 11.05.2018 č. uznesenia: 105/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.05.2018