pdf Dodatok č. 3/2018 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o daní z nehnuteľností č. 10/2015   40,309 KB

Dodatok č. 3/2018 schválený Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 05.12.2018 č. uznesenia: 265/2018
Dodatok č. 3/2018 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.12.2018
Účinnosť Dodatku č. 3/2018 dňom : 01.01.2019

pdf Dodatok č. 2/2018 K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby    213,681 KB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 11.05.2018 č. uznesenia: 105/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.05.2018