pdf Dodatok č. 4/2019 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015    260,273 KB

pdf  Dodatok č. 4/2019 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 04.12.2019 uznesením č. 239/2019   132,828 KB
Dodatok č. 4/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 09.12.2019
Dodatok č. 4/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

 

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019    260,273 KB

pdf  VZN č. 1/2019 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 04.12.2019 uznesením č. 255/2019   132,828 KB
VZN č. 1/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 06.12.2019
VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

pdf Dodatok č. 1 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná.    338,343 KB

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 12.06.2019 uznesením č.126/2019
Dodatok č1 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 13.06.2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa: 29.6.2019

pdf Dodatok č. 2/2018 K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby    213,681 KB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 11.05.2018 č. uznesenia: 105/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.05.2018