pdf Uznesenia OZ zo dňa 01.02.2018  č.01-41/2018    595,639 KB

Poznámky pre občanov:
1.)
k uzneseniu OZ č. 13/2018 - schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016 o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná - NA ZVEREJNENIE.

2.) k uzneseniu OZ č. 24/2018 -  na základe hlasovania poslancov OZ toto uznesenie NEBOLO SCHVÁLENÉ.

pdf Uznesenia OZ zo dňa 08.09.2017 č.241-271   616,424 KB
- Uznesenie OZ č. 270/2017 - pán starosta nepodpísal