pdf Uznesenia OZ zo dňa 05.12..2018 č.241-275/2018    618,404 KB
Poznámka: dve prijaté uznesenia, t. j.:
Uznesenie č. 255/2018 k zriadeniu komisie: Stavebná komisia a životného prostredia
Uznesenie č. 273/2018 k zriadeniu komisie: Komisia pre verejné obstarávanie
pán starosta NEPODPÍSAL.
- predmetné uznesenia (č. 255/18 a č. 273/18) p. starosta následne podpísal dňa 18.12.2018.

pdf Uznesenia OZ zo dňa 11.05.2018  č.74-110/2018    607,119 KB

Poznámka k Uzneseniu OZ č. 79/2018 - p. starosta uznesenie nepodpísal.