Súpis uznesení zo dňa 02.10.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 198/2009 zo dňa 2.10.2009 k návrhovej komisii a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
Návrhovú komisiu v zložení: p. Cvinček P., p. Červenec J., p. Fiala F.
Overovatelia zápisnice: Cudrák Š., Slovák M.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 199/2009 zo dňa 2.10.2009 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program dnešnej schôdze tak, ako ho predniesol starosta obce a po doplnený bol schválený
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 200/2009 zo dňa 2.10.2009 k obhliadke jednotlivých lokalít obce
Obecné zastupiteľstvo:
Po obhliadke jednotlivých lokalít prijalo nasledujúce rozhodnutie:
- U Lovasov zrušiť kontajner VOk
- U Chrenšči zrušiť kontajner VOk
- U Hruškov zrušiť kontajner VOk
- U Badžgoni zrušiť kontajner VOk
Tieto nahradiť zbernými nádobami 110 l zbernými vrecami na plasty a sklo. V týchto lokalitách budú prevádzať zvoz odpadu pracovníci obce podľa rozvrhu zvozu obce. Prvá smetná nádoba bude bezplatná. Realizovať po výmene odvozu kontajnerov VOk.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 201/2009 zo dňa 2.10.2009 k výrobe žľabov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prijať na výrobu žľabov 2 pracovníkov na dohodu o vykonaní prác
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 202/2009 zo dňa 2.10.2009 k prácam na priepuste u Žubrina
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmenu za vykonané práce na priepuste u Žubrina vo výške 70 € Nekoranec a 70 € Kramarčík v čistom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 203/2009 zo dňa 2.10.2009 k správe stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu stavebnej komisie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 204/2009 zo dňa 2.10.2009 k zrušeniu uznesenia č. 62/2008 zo dňa 18.4.2008
Obecné zastupiteľstvo:
Ruší
uznesenie č. 62/2008 zo dňa 18.4.2008 o zakúpení 160 betónových pražcov s dovozom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 205/2009 zo dňa 2.10.2009 k kúpnej zmluve s p. R. Blažekom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
kúpnu zmluvu medzi p. R. Blažekom a obcou Olešná o zakúpení betónových pražcov v počte 373 v cene 1000 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 206/2009 zo dňa 2.10.2009 k preplateniu konečnej sumy faktúry č. 02/2009
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie konečnej faktúry č. 02/2009 v sume 2894,50 € firme Daniel Kahák, Hlinené 299.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 207/2009 zo dňa 2.10.2009 k prácam v dedine
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie prác , ktoré vykonávali pre obec vo výške 11 hodín p. Cvinček P., 9 hodín Červenec Jozef vo výške 3,33 € na hodinu v čistom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 208/2009 zo dňa 2.10.2009 k splneniu uznesenia č. 142/2009
Obecné zastupiteľstvo:
opätovne žiada
starostu obce o splnenie uznesenia č. 142/2009, 3.7.2009 tak, ako bolo pôvodne schválené
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 209/2009 zo dňa 2.10.2009 k informáciám o výstavbe bytového domu
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informácie podané p. Fakturom o výstavbe bytového domu nájomného
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 210/2009 zo dňa 2.10.2009 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
uznesenia zo 4.9.2009 s tým, že uznesenia č. 188/2009, 189/2009 sú nesplnené
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 211/2009 zo dňa 2.10.2009 k nákupu smažiacej panvice pre ŠJ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
nákup smažiacej panvice 80 l pre školskú jedáleň
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 212/2009 zo dňa 2.10.2009 k presunu mzdových prostriedkov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
presun mzdových prostriedkov kultúra v sume 600 € pre MŠ – údržba MŠ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 213/2009 zo dňa 2.10.2009 k príležitosti jubilea pracovníka obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmenu p. Matuškovi pri životnom jubileu vo výške 200 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 214/2009 zo dňa 2.10.2009 k rozboru vývozov VOK
Obecné zastupiteľstvo:
ukladá
p. Klimekovej, aby pripravila rozbor vývozov VOk pre jednotlivé lokality na budúce OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 215/2009 zo dňa 2.10.2009 k žiadosti p. Mariána Perďocha, bytom Olešná 337
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Perďocha Mariána č. 337, že Vaša žiadosť bude riešená v ďalšom období
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 216/2009 zo dňa 2.10.2009 k žiadosti p. Miroslava a Stanislava Badžgoňa, Olešná 675
Obecné zastupiteľstvo:
berie navedomie
vašu žiadosť p. Miroslava a Stanislava Badžgoňa, Olešná 675 s tým, že bude riešená v ďalšom období
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 217/2009 zo dňa 2.10.2009 k poskytnutiu dotácie na rekonštrukciu VO
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
poskytnutie dotácie na rekonštrukciu VO
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 218/2009 zo dňa 2.10.2009 k sťažnosti p. Linek vo veci prepojenia jeho súkromného vodovodu
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
sťažnosť p. Lineka ohľadne prepojenia jeho súkromného vodovodu a odpoveď starostu obce verej. ochr. práv
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 219/2009 zo dňa 2.10.2009 k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Olešná 464 za rok 2008/2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 220/2009 zo dňa 2.10.2009 k rozhodnutiu CCI 2004 SK 16C PE 001 Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
rozhodnutie CCI 2004 SK 16 C PE 001 Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 221/2009 zo dňa 2.10.2009 k Mikroprojektu obnova cykloturistických trás v prihraničnej oblasti
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Mikroprojekt obnova cykloturistických trás v prihraničnej oblasti – žiadosť o spoluprácu ŽSK
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 222/2009 zo dňa 2.10.2009 k ukončeniu zastupiteľstva po vyčerpaní bodov programu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zastupiteľstva po vyčerpaní všetkých bodov programu 20.05 hod