Súpis uznesení zo dňa 04.09.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 185/2009 zo dňa 04.09.2009 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.9.2009 o 16.30 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 186/2009 zo dňa 04.09.2009 k návrhovej komisii, k zapisovateľke a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Slovák Martin
člen: Fuják Štefan
člen: Blažek Rudolf
b/ berie na vedomie – menovanie zapisovateľky sl. Eva Torčíková
c/ berie na vedomie - menovanie overovateľov zápisnice: p. Cudrák Štefan, Červenec Jozef
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 187/2009 zo dňa 04.09.2009 k programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program predložený na 04.09.2009 s rozšírením bodu 4 o Dom smútku, v bode rôzne doplnené riešenie hracieho automatu a v úvode riešenie sťažnosti prítomného občana p. Michalinu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 188/2009 zo dňa 04.09.2009 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ s riešením uznesenia č. 173b.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 189/2009 zo dňa 04.09.2009 k umiestneniu dopravných označení obmedzujúcich rýchlosť vozidiel
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
umiestnenie dopravných označení obmedzujúcich rýchlosť vozidiel na 30km/hod. a zákazu státia v časti od Podvysokej most po časť Priečnica Rovňany.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 190/2009 zo dňa 04.09.2009 k termínu stretnutia poslancov v teréne obce za účelom obhliadky prác vykonaných v roku 2009.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
termín stretnutia poslancov v teréne obce za účelom obhliadky prác vykonaných v roku 2009 od 08.00 hod, 02.10.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 191/2009 zo dňa 04.09.2009 k zázname o výsledku následnej fin. kontroly č. 110809 v ZŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
záznam o výsledku následnej fin. kontroly č. 110809
b/ žiada
štatutára ZŠ o podanie správy z kontroly obecného kontrolóra s návrhom vykonaných opatrení dodržiavania čerpania pridelených finančných prostriedkov v zmysle stanovených normatívov na osobné a prevádzkové náklady.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 192/2009 zo dňa 04.09.2009 k informácii o možnosti predĺženia vodovodu u Lovasov
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o možnosti predĺženia vodovodu u Lovasov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 193/2009 zo dňa 04.09.2009 k informácii o stave Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
informáciu o stave DS
b/ žiada
starostu obce po ukončení lehoty nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, aby sa zaoberal podaním na exekučné konanie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 194/2009 zo dňa 04.09.2009 k vypísaniu výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Olešná 464 v zmysle zákona 596/2003 Z.z.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 195/2009 zo dňa 04.09.2009 k dohodám VP za vykonané práce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
dohodu o Vp za vykonanú prácu p. Františkovi Cudrákovi v sume 2,40€/hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 196/2009 zo dňa 04.09.2009 k harmonogramu úprav ciest podľa predložených podkladov zo strany p. Ing. Kvaššayovej
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
harmonogram úprav ciest podľa predložených podkladov zo strany p. Ing. Kvaššayovej zo Sevaku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 197/2009 zo dňa 04.09.2009 k ukončeniu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zasadnutia OZ o 20.55 hod.