Súpis uznesení zo dňa 07.08.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 168/2009 zo dňa 07.08.2009 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2009 o 16.30 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 169/2009 zo dňa 07.08.2009 k návrhovej komisii, k overovateľom zápisnice a k zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Martin Slovák
člen: Červenec Jozef
člen: Cvinček Pavol
b/ berie na vedomie
menovanie zapisovateľky Eva Torčíková
c/ berie na vedomie
menovanie overovateľov zápisnice : Cudrák Štefan, RSDr. Kubiš Anton
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 170/2009 zo dňa 07.08.2009 k programu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania predložený starostom obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 171/2009 zo dňa 07.08.2009 k zrušeniu uznesenia č. 25/2009 zo dňa 09.02.2009
Obecné zastupiteľstvo:
ruší
uznesenie č. 25/2009 zo dňa 09.02.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 172/2009 zo dňa 07.08.2009 k nainštalovaniu výherných automatov v obci
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce o kontrolu dodržiavania zákona, aby osoby mladšie ako 18 rokov nevyužívali výherné hracie automaty nainštalované v obci.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 173/2009 zo dňa 07.08.2009 k stavu cesty IBV Rovňany
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
stav cesty IBV Rovňany a:
a) ukladá
stavebnej komisii riešenie zjazdnosti tejto cesty najvhodnejším riešením
b) žiada
starostu obce o riešenie spojovacieho chodníka medzi IBV cestu a spodnou cestou (vedľa parciel Zemaníka, Jaroša, Kožáka) podľa geometrického plánu
c) schvaľuje
úpravy ciest v obci po kanalizácii s následnými úpravami podľa návrhu z OR bez vyrovnávacej vrstvy  (podľa rozpisu jednotlivých objektov výstavby)
d) schvaľuje
vyspravenie štartovacích a prijímacích jám po výstavbe vodovodu v obci
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 174/2009 zo dňa 07.08.2009 k stanovisku kontrolóra k uzneseniu č. 161/2009
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
stanovisko kontrolóra k uzneseniu č. 161/2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 175/2009 zo dňa 07.08.2009 k úprave rozpočtu, k rozpočtovému opatreniu č. 2
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2 predložené FK a prerokované zo dňa 06.08.2009
b/ berie na vedomie a doporučuje
zapojiť sa do čerpania z eurofondov výzvy č. 4.1 o NFP
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 176/2009 zo dňa 07.08.2009 k odpredaji stavebnej parcely č. 211 p. Vyrobíkovi Rudolfovi
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj stavebnej parcely č. 211 p. Vyrobikovi Rudolfovi s ťarchou vydania stavebného povolenia až po vybudovaní inžinierskych sietí. Cena za 1 m2 = 3,34€.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 177/2009 zo dňa 07.08.2009 k výstavbe bytových domov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
z dôvodu krátenia rozpočtového určenia výnosu dane, odkladá realizáciu výstavby bytových domov na rok 2010
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 178/2009 zo dňa 07.08.2009 k HCK – Staving
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce, aby rokoval s právnikom obce vo veci, možnostiach odstúpenia od zmluvy s firmou HCK – Staving, ktorá realizuje výstavbu DS
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 179/2009 zo dňa 07.08.2009 k úhrade faktúry za vytýčenie cesty od p. Fialu k ZŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úhradu faktúry za vytýčenie cesty od p. Fialu k ZŠ v sume 110 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 180/2009 zo dňa 07.08.2009 k predĺženiu vodovodu IBV Potôčky
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
predĺženie vodovodu IBV Potôčky 200 m
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 181/2009 zo dňa 07.08.2009 k návrhu stavebnej komisie zo dňa 05.07.2009 vo veci úpravy potoka k žiadosti p. Chabroňa
Obecné zastupiteľstvo:
ruší
návrh stavebnej komisie zo dňa 05.07.2009 vo veci úpravy potoka k žiadosti p. Chabroňa zo dňa 5.7.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 182/2009 zo dňa 07.08.2009 k informácii o legalizovaní vodárne u Rovňanov
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o legalizácii vodárne u Rovňanov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 183/2009 zo dňa 07.08.2009 k zmluve p. Čiseckého vo veci cesty cez pozemok
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zmluvu p. Čiseckého ohľadom cesty cez pozemok
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 184/2009 zo dňa 07.08.2009 k ukončeniu rokovania o 22.20 hod.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania o 22.20 hod