Súpis uznesení zo dňa 10.07.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 150/2009 zo dňa 10.7.2009 k pokračovaniu programu z minulého zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
Rokovanie OZ začalo o 16.00 v pokračovaní programu z minulého zastupiteľstva doplneného o body, ktoré predniesol starosta obce
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 151/2009 zo dňa 10.7.2009 k príspevku pre TJ Olešná na začatie súťaže
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok pre TJ Olešná na začatie súťaže vo výške 1992 € s tým, že dotácia bude na konci každého kalendárneho mesiaca riadne vyúčtovaná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 152/2009 zo dňa 10.07.2009 k zmluve o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmluvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2009 medzi TJ Olešná a obcou Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 153/2009 zo dňa 10.07.2009 k prevedeniu úprav ciest v obci
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prevedenie cesty Fiala F., Fiala Jaro, Bocková, Zajac, Čík bude v betónovom prevedení. Realizovať bude stavebná komisia za pomoci občanov na dohodu. Hodinová sadzba pracovníkov bude 100Sk/h, 3,30 € v čistom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 154/2009 zo dňa 10.07.2009 k úpravám ciest po kanalizácii
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
nasledovné riešenie, že nepoložené asfaltové plochy vyčíslené v m2 budú presunuté na iné cesty, kde sa budovala kanalizácia
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 155/2009 zo dňa 10.07.2009 k cestám po kanalizácii
Obecné zastupiteľstvo:
Medzi požadované úpravy miestnych komunikácií obce Olešná neboli zahrnuté cesty: Olešná – Priečnica, Olešná – u Bytčánkov. Preto OZ Žiada dodávateľa prác Sevak o urýchlené vypracovanie návrhu na opravu na uvedené cesty. Trasa V 1.2 a V 1.2.1.1 až po V 1.2
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 156/2009 zo dňa 10.07.2009 k prácam na cestách po kanalizácii
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje , aby práce na trasách Solisko vetva A III.6 previedol p. Kubik v celej dĺžke a šírke.
b/ schvaľuje, aby práce na trase Potôčky Mesto A III. 3.1 previedol p. Kubik, až po úprave cesty zhotoviteľom kanalizácie. Konečnú úpravu cesty preberie
stavebná komisia.
c/ berie na vedomie
rokovanie o konečných úpravách trás u Palicov, Ihrisku, Šulkov Potok dotknutých kanalizáciou. Starosta podá výsledok rokovania na budúce OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 157/2009 zo dňa 10.07.2009 ku kontrole uznesení z minulej schôdze OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulej schôdze bez výhrad
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 158/2009 zo dňa 10.07.2009 k úprave rozpočtu pod číslom rozpočtové opatrenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu rozpočtu pod číslom rozpočtové opatrenie č. 1 tak ako ho predniesol predseda finančnej komisie.
Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 159/2009 zo dňa 10.7.2009 k p. Kampfovi J.
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
prijať p. Kampfa do pracovného pomeru na dobu určitú na 3 mesiace na práce
v obci. Mesačná mzda 365 € v hrubom
b/ schvaľuje
ihneď dokončiť kontrolu daňových priznaní občanov a podať správu na OZ
c/ schvaľuje
vymáhanie nedoplatkov za odvoz TKO , vody a iných poplatkov v obci
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 160/2009 zo dňa 10.7.2009 ku kontrole prevedených prác v obci a ich plnenie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu prevedených prác v obci a ich plnenie
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 161/2009 zo dňa 10.07.2009 k prácam v obci
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie prác v obci p. Cudrákovi – 94 h., p. Cvinčekovi – 40 h., p. Červencovi – 70 h., v dohodnutej výške, t.j. 3,33 € na hodinu v čistom. Rudolfovi Blažekovi preplatiť zakúpenie švelov na výstavbu cesty vo výške 1000 €., t.j. 373 ks po 80Sk, 2,68 € za jeden kus.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 162/2009 zo dňa 10.07.2009 k zrušeniu uznesenia č. 74/2008
Obecné zastupiteľstvo:
Ruší
uznesenie na predaj pozemku KN 4148 o výmere 903 m pod číslom 74/2008 zo dňa 23.5.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 163/2009 zo dňa 10.07.2009 k ponukám na výstavbu bytových domov
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
ponuky na výstavbu bytových domov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 164/2009 zo dňa 10.07.2009 k žiadosti občanov u Hruškov
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť občanov u Hruškov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 165/2009 zo dňa 10.7.2009 k vypracovaniu projektu na rozšírenie MR
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vypracovanie projektu na rozšírenie MR v lokalite u Lovasov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 166/2009 zo dňa 10.07.2009 k upozorneniu prokurátora o výherných automatoch
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
upozornenie prokurátora podľa § 28 odst. 1. zákona č. 153/2001 o výherných automatoch
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 167/2009 zo dňa 10.07.2009 k ukončeniu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
zasadnutie o 22.30 hod po vyčerpaní programu